Programų vertinimo ir analizės skyriaus uždaviniai

Programų vertinimo ir analizės skyriaus uždaviniai

1. Atlikti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų socialinių programų, priemonių ir projektų vertinimus.

2. Atlikti socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų patikrinimus.

3. Rinkti, sisteminti bei analizuoti  statistinius duomenis, susijusius su socialinės apsaugos sritimi.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Programų vertinimo ir analizės skyrius

 

Vedėjas Almantas Bakutis

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti ir atlikti (dalyvauti atliekant)  socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus ir socialinių paslaugų įstaigų investicinių projektų patikrinimus.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir atlikti (dalyvauti atliekant) ne mažiau 10 socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimų ir ne mažiau kaip 3 Socialinių paslaugų įstaigų investicinių projektų patikrinimų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Parengti projektų/programų ir priemonių vertinimo ataskaitose nurodytų rekomendacijų ir įpareigojimų apibendrintą analizę ir pateikti išvadas.

Vertinimo rodiklis: Laiku parengta vertinimo ataskaitose nurodytų rekomendacijų ir įpareigojimų apibendrinta analizė ir pateiktos išvados.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Apibendrinti Socialinių paslaugų įstaigų investicinių projektų patikrinimų ataskaitose nustatytus trūkumus ir juos pristatyti Socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms socialinės apsaugos srities investicijų projektus.

Vertinimo rodiklis: Laiku apibendrinti Socialinių paslaugų įstaigų investicinių projektų patikrinimų ataskaitose nustatyti trūkumai ir pristatyti Socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms socialinės apsaugos srities investicijų projektus. Atliktos 2 viešosios konsultacijos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

4 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: Projektų, vykdomų įgyvendinant valstybės socialinių programų priemones, ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo proceso vertinimas , pasitenkinimo indeksas ne mažiau 8,5; Biudžeto lėšų naudojimo proceso vertinimas: atsakinėja tie, kuriems buvo atliekamas įgyvendinamos programos priemonės vertinimas - ne mažiau 8,5

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Dalia Matulytė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti ir atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti ir atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų ne mažiau 30 vykdomų projektų/programų ir priemonių vertinimus jų įgyvendinimo vietose ir (ar) nuotoliniu būdu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

2 užduotis: Laiku parengti ir pateikti skyriaus vedėjui įgyvendinamų socialinių programų vykdomų priemonių, projektų/programų vertinimų ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Parengti ir pateikti skyriaus vedėjui ne mažiau 20 atliktų priemonių, projektų/programų vertinimų ataskaitų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

3 užduotis: Teikti pasiūlymus dėl socialinių programų įgyvendinamų priemonių einamųjų metų ir ketvirtinių vertinimų planų.

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau 3 pasiūlymų dėl metinio ir patikslintų ketvirtinių vertinimo planų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

Patarėja Ernesta Paulauskė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Socialinės globos įstaigų teikiamų dienos bei vakcinacijos duomenų rinkimas ir analizė (COVID-19 situacija).

Vertinimo rodiklis: Atlikti teikiamų socialinės globos įstaigų duomenų rinkimą, analizę ir jų stebėseną.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pagal aktualią temą ar poreikį atliktos analizės (3 vnt.)

Vertinimo rodiklis: Atliktos 3 analizės.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Surinkti, išanalizuoti ir paskelbti interneto svetainėje savivaldybių per pastaruosius 12 mėn. pirktų socialinės globos paslaugų kainas.

Vertinimo rodiklis: Surinktos ir paskelbtos savivaldybių kainos - 1 vnt.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-04-04

 

Vyriausioji specialistė Daiva Dumbravienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialiniu programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

Vertinimo rodiklis: Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų ne mažiau 35 vykdomų projektų/programų ir priemonių vertinimus įgyvendinimo vietose ir (ar) nuotoliniu būdu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Parengti projektų/programų ir priemonių vertinimo ataskaitose nurodytų rekomendacijų ir įpareigojimų analizę.

Vertinimo rodiklis: Parengta rekomendacijų ir įpareigojimų analizė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Parengti, pateikti ir kontroliuoti rekomendacijas ir (ar) įpareigojimus socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams dėl vertinimo metu nustatytų trūkumų.

Vertinimo rodiklis: Parengti ne mažiau 5 pažymų dėl vertinimo ataskaitose nurodytų socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams rekomendacijų ir (ar) įpareigojimų įgyvendinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausiasis specialistas Augustas Valius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui  įgyvendinti socialinių programų priemonių ir projektų/programų vertinimus.

Vertinimo rodiklis: Atlikti (dalyvauti atliekant) pavestų Socialinių paslaugų priežiūros departamentui įgyvendinti socialinių programų ne mažiau 20 vykdomų projektų/programų ir priemonių vertinimus įgyvendinimo vietose ir (ar) nuotoliniu būdu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Parengti apibendrintą ataskaitą dėl per metus atliktų socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų patikrinimų.

Vertinimo rodiklis: Laiku parengti ir pateikti skyriaus vadovui apibendrintą ataskaitą dėl atliktų socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų patikrinimų rezultatų ir pasiūlymų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Parengti, pateikti ir kontroliuoti rekomendacijas ir (ar) įpareigojimus socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams dėl vertinimo metu nustatytų trūkumų.

Vertinimo rodiklis: Parengti ne mažiau 5 pažymų dėl vertinimo ataskaitose nurodytų socialinių programų priemonių, projektų/programų vykdytojams rekomendacijų ir (ar) įpareigojimų įgyvendinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07