Socialinių programų administravimo skyriaus uždaviniai

Socialinių programų administravimo skyriaus uždaviniai

1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Departamentui pavestas ir skyriaus kompetencijai Departamento direktoriaus įsakymu priskirtas valstybės socialines programas (toliau – socialinės programos), jų priemones, administruoti pagal šias socialines programas, jų priemones vykdomus projektus ir programas.

2. Administruoti Ministerijai pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų bei savivaldybių administracijų socialinės apsaugos srities investicijų projektus.

3. Vykdyti kitas Ministerijos ir (arba) Departamento direktoriaus pavestas, į skyriaus kompetencijos sritį patenkančias užduotis.

 

Valstybės tarnautojų užduotys 2022 m.

Socialinių programų administravimo skyrius

 

Vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Užtikrinti, koordinuoti ir tikrinti, kad per einamuosius metus pagal skyriaus administruojamas socialinių programų priemones valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys būtų sudarytos ir pasirašytos laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų), taip pat kad būtų užtikrintas priemonių ir projektų finansavimas teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, pagal skyriaus administruojamas socialinių programų priemones tikrinta 280 valstybės biudžeto naudojimo sutarčių, koordinuoti ir užtikrinti jų sudarymo ir pasirašymo procesai. Nepradelstas nei vienas procesas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir pateikti tiesioginiam vadovui skyriaus veiklos organizavimo dokumentus, ataskaitas ir apibendrintas išvadas

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti 1 metinė skyriaus veiklos ataskaita, taip pat bent 1 kitas skyriaus veiklos organizavimą ir funkcijas nustatantis dokumentas, pateiktas bent 1 pasiūlymas tobulinantis skyriaus atliekamas procedūras.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Prisidėti prie Departamento valdomos informacinės paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemos, veikiančios adresu https://sopas.sppd.lt:8099 (toliau SoPAS), tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengta, apibendrinta ir pateikta bent pora siūlymų paketų dėl SoPAS sistemos trūkumų korekcijų, tobulinimo, SoPAS naujų būtinų funkcionalumų kūrimo ar esamų išplėtimo,  siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų ir atliekamų funkcijų kokybę

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (arba) kitos teisės aktais nustatytos institucijos suteiktus terminus teikti pastabas dėl teisės aktų, tiesiogiai susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijoms, projektų

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus pagal Ministerijos ir (arba) kitos teisės aktais nustatytos institucijos suteiktus terminus teiktos pastabos dėl 15 teisės aktų, tiesiogiai susijusių su skyriaus atliekamomis funkcijoms, projektų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Padidinti esamą viešųjų paslaugų pasitenkinimo indeksą

Vertinimo rodiklis: Projektų ir priemonių bei biudžeto lėšų naudojimo administravimo pasitenkinimo indeksas ne mažiau 8,5.  Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos ir administravimo sistemos (SOPAS) vertinimas - ne mažiau  nei 8,5 (užduotis bendra su departamento vyr. patarėju bei Projektų atrankos skyriumi)

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Justina Dzičkancaitė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir Ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateikti administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines ir metines ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nuo paskyrimo eiti patarėjo pareigas, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, parengtos ir Ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateiktos administruojamų programų priemonių įgyvendinimo 4 metinės ir 6 ketvirtinės ataskaitos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, pagal administruojamas socialinių programų priemones  su projektų ir programų vykdytojais sudaryta ne mažiau kaip 40 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant administruojamas socialines programas, priemones, suteikta ne mažiau kaip 40 kvalifikuotų konsultacijų administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus organizuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komisijos socialinėms priemonėms vykdyti posėdžius ir darbą.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus surengti ne mažiau kaip 2 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komisijos socialinėms priemonėms vykdyti posėdžius

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Per einamuosius metus organizuoti konsultacinius susitikimus su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose sudalyvauti (jei susitikimų iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus suorganizuoti ne mažiau kaip 2 konsultaciniai susitikimai su projektų vykdytojais projektų administravimo klausikais ar juose sudalyvauta (jei susitikimų iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Patarėja Monika Račinskė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones, įgyvendinti, iš anksto tai suderinus su projektų ir programų vykdytojais, teikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas) Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, pagal administruojamas socialinių programų priemones sudaryta su projektų ir programų vykdytojais 30 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines veiklos ataskaitas

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, parengtos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateiktos administruojamų programų priemonių įgyvendinimo 8 ketvirtinės ataskaitos

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų) vykdytojams.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus įgyvendinant administruojamas socialines programas, priemones, suteikta ne mažiau kaip 40 kvalifikuotų konsultacijų administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus suorganizuoti konsultacinius susitikimus su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais arba juose sudalyvauti (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus suorganizuoti 2 konsultaciniai susitikimai su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais arba juose sudalyvauta (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Karolina Jankeliūnienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Per einamuosius metus laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, parengtos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateikti administruojamų programų priemonių įgyvendinimo 5 metinės ir  8  ketvirtinės ataskaitos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų) vykdytojams.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, įgyvendinant administruojamas socialines programas, priemones, suteikti ne mažiau kaip 50 kvalifikuotų konsultacijų administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengti ir pateikti pastabas dėl teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, skyriaus kompetencijos ribose parengti ir pateikti pastabas dėl 2 teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti susitarimus dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones, įgyvendinti, iš anksto tai suderinus su projektų ir programų vykdytojais, teikti Departamento Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, pagal administruojamas socialinių programų priemones sudaryti su projektų ir programų vykdytojais 50 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Suorganizuoti konsultacinius susitikimus su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose sudalyvauti (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Vertinimo rodiklis: Suorganizuoti bent 1 konsultaciniai susitikimai su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose sudalyvauta (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausiasis specialistas Arvydas Makaravičius

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams ir programoms, parengtoms pagal administruojamas socialinių programų priemones, įgyvendinti, iš anksto tai suderinus su projektų ir programų vykdytojais, teikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriui kas ketvirtį išankstines prognozes ir paraiškas dėl lėšų poreikio ir jų pervedimo projektų ir programų vykdytojams.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, pagal administruojamas socialinių programų priemones sudaryta su projektų ir programų vykdytojais 40 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Laiku (nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant teisės aktais nustatytų terminų, parengtos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir (arba) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateiktos administruojamų programų priemonių įgyvendinimo 3 metinės ir 9 ketvirtinės ataskaitos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus įgyvendinant administruojamas socialines programas, priemones, suteikta ne mažiau kaip 50 kvalifikuotų konsultacijų administruojamų socialinių programų priemonių (projektų ir programų) vykdytojams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengti ir pateikti pastabas dėl teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose parengtos ir pateiktos pastabos dėl 3 teisės aktų projektų, kurių pagrindu bus vykdomas projektų, finansuojamų pagal skyriui administruoti pavestas socialinių programų priemones, administravimas ateinančiais kalendoriniais metais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose  suorganizuoti konsultacinius susitikimus su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose sudalyvauti (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija).

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijos ribose  suorganizuoti konsultaciniai susitikimai su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose sudalyvauta (jei iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija) bent 2 kartus per metus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

Vyriausioji specialistė Ana Praprovienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Laiku (nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir teikti pasirašyti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bei jų priedus, išlaidų sąmatas projektams, parengtiems pagal administruojamas socialinių programų priemones

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų terminų, pagal administruojamas socialinių programų priemones su projektų vykdytojais sudaryti ne mažiau kaip 10 valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių ir (ar) susitarimų dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Laiku (nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų terminų) parengti ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateikti administruojamų socialinių programų priemonių ketvirtines ataskaitas.

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų terminų, parengti Ministerijai ir (ar) kitoms teisės aktais nustatytoms institucijoms pateikti administruojamų socialinių programų priemonių 6 ketvirtines ataskaitas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijų ribose teikti kvalifikuotas konsultacijas pagal administruojamas socialines programas, priemones veiklas ir (ar) projektus vykdantiems vykdytojams

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus skyriaus kompetencijų ribose pagal administruojamas socialines programas, priemones suteikti per 30 konsultacijų veiklas ir (ar) projektus vykdantiems vykdytojams

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Per einamuosius metus organizuoti konsultacinius susitikimus su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar juose dalyvauti (jei susitikimų iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Vertinimo rodiklis: Per einamuosius metus suorganizuoti ne mažiau kaip 1 konsultacinį susitikimą su projektų vykdytojais projektų administravimo klausimais ar jame sudalyvauti (jei susitikimo iniciatorius yra konkursą organizuojanti institucija)

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07