Vadovaujantis LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a10e9d9058a111ea931dbf3357b5b1c0/asr ).

31.10 papunkčiu, asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas leidžiamas visiems asmenims, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus.

Kitų globos įstaigų gyventojų lankymas, taip pat kitų veiklų, nenumatytų Nutarimo 31 papunktyje, organizavimas kontaktiniu būdu galimas asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nustatytų kriterijų (t. y. vieno iš kriterijų, kurie yra taikomi Galimybių pasui gauti):

„3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų);

3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

3.1.1.1.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės;

3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba

3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

TAR pastaba. asmenis, turinčius iki šio nutarimo įsigaliojimo datos gautus teigiamus (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, kontaktiniu būdu aptarnauti ar paslaugas teikti galima 60 dienų nuo tokio tyrimo atlikimo dienos.

3.1.1.3. yra asmuo, kuriam ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas;

3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų.“

Jeigu atitinkamos Nutarimo 31.23 papunktyje nustatytos sąlygos („atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų“), gyventojus lauke gali lankyti ir asmenys, neatitinkantys Nutarimo 3.1.1 punkte nustatytų kriterijų (t. y. neturintys teisės įgyti Galimybių pasą).

 

Informacija peržiūrėta 2022-01-26.

Socialinės globos įstaigos gyventojų lankymas, dėl užkrečiamosios ligos šalyje esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendime Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“, Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, V skyriuje (žr. aktualias teisės aktų redakcijas).

Socialinės globos įstaigos turi patvirtinti ir viešinti gyventojų lankymo tvarką, kurioje numatyta, kaip organizuojamas lankymas, įvardytos COVID-19 prevencijos priemonės, kurių privaloma laikytis lankymo metu (įskaitant privalomą asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą) ir kt.

Informacija peržiūrėta 2022-01-26.

Taip, gali, Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui grįžtant į socialinės globos įstaigą po svečiavimosi turėtų būti vadovaujamasi sveikatos apsaugos ministro 2020-06-17 įsakymo Nr. V-1504 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1.9.2, 2.1.9.3 papunkčiais. Šiuo metu yra numatyta, kad bet kuris asmuo, kuris atvyksta iš namų  ar kitos gyvenamosios vietos, izoliuojamas ne trumpiau nei 14 dienų nuo jo atvykimo į socialinės globos įstaigą dienos.

Informacija peržiūrėta 2022-01-26.

Taip, gali, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-29 sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 5.1 papunkčiu.

Informacija peržiūrėta 2022-01-26.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis. Siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją dienos socialinės globos paslaugos turi būti teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimu Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“. Atsižvelgiant į šio teisės akto nuostatas, dienos socialinės globos įstaigoje negali lankytis asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Informacija peržiūrėta 2022-01-26.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-24