Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos bei trečiųjų šalių piliečių socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti socialinio darbuotojo profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra yra nemokama.

Asmenys, kurių socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.


EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS PILIEČIŲ SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS, ĮGYTOS VALSTYBĖSE NARĖSE,  NORINT DIRBTI PAGAL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PRIPAŽINIMAS


Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos formos paraišką ir dokumentus, adresu A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius, [email protected]

Pareiškėjas pateikia užpildytą Paraišką ir dokumentų kopijas.

Reikalingi dokumentai:

1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

2. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

3. Dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį.

4. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra).

5. Kiti dokumentai patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

6. Dokumentas patvirtinantis vienų metų per pastaruosius dešimt metų ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką patirtį dirbant socialiniu darbuotoju kitoje valstybėje narėje, kuri socialinio darbuotojo  profesijos nereglamentuoja.

7. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

8. Įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

9. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

10. Pateiktų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentą išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Departamentas, gavęs paraišką ir dokumentus iš Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos piliečių, jų gavimą patvirtina per 5 dienas ir praneša asmeniui apie bet kokį trūkstamą dokumentą. Departamentas, gavęs asmens  paraišką bei visus reikiamus dokumentus, per 7 kalendorines dienas perduoda juos Komisijai.

2. Komisija vertina paraišką ir pateiktus dokumentus ir parengia išvadą, kurioje siūlo Departamento direktoriui pripažinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, nurodant nepripažinimo motyvus arba skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę nurodant jos skyrimo priežastis.

3. Departamentas priima galutinį motyvuotą sprendimą dėl socialinio darbuotojo  profesinės kvalifikacijos pripažinimo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja Pareiškėją.

4. Sprendimas pareiškėjui siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba dokumentą pareiškėjas (arba jo įgaliotas asmuo) gali pasiimti pats atvykęs į Departamentą.

Kontaktinis asmuo Inga Sapkaitė, el. paštas: [email protected]


VALSTYBIŲ NARIŲ PILIEČIŲ IR TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ,

ĮGIJUSIŲ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE, SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS,

NORINT DIRBTI PAGAL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIPAŽINIMAS


Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos formos paraiškas, adresu  A. Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius, [email protected]

Pareiškėjas pateikia užpildytą Paraišką ir dokumentų kopijas.

Reikalingi dokumentai:

1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

2. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

3. Dokumentai, liudijantys rengimo trukmę ir turinį.

4. Dokumentai, susiję su socialinio darbuotojo kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

5. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra).

6. Dokumentai, patvirtinantys socialinio darbuotojo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra).

7. Kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją (mokslo laipsnis, mokslinė pedagoginė veikla ir kita) (jeigu tokie yra).

8. Pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi).

9. Įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

10. Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

11. Pateiktų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentą išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 Paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Departamentas, gavęs paraišką ir dokumentus iš Trečiųjų šalių piliečių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda juos Komisijai.

2. Komisija vertina paraišką ir pateiktus dokumentus ir parengia išvadą, kurioje siūlo Departamento direktoriui pripažinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, nurodant nepripažinimo motyvus arba skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę nurodant jos skyrimo priežastis.

3. Departamentas priima galutinį motyvuotą sprendimą dėl socialinio darbuotojo  profesinės kvalifikacijos pripažinimo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja Pareiškėją.

4. Sprendimas pareiškėjui siunčiamas paštu, elektroniniu paštu arba dokumentą pareiškėjas (arba jo įgaliotas asmuo) gali pasiimti pats atvykęs į Departamentą.

Jei kyla pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo Departamentas turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.

Kontaktinis asmuo Inga Sapkaitė, el. paštas: [email protected]


EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS PILIEČIŲ BŪTINI VEIKSMAI SIEKIANT LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE


Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos deklaraciją ir dokumentus, adresu  A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius.

Socialinio darbuotojo paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju kompetentinga institucija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

Pareiškėjas turi pateikti kompetentingai institucijai užpildytą išankstinę rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų socialinio darbuotojo paslaugų deklaraciją, kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti socialinio darbuotojo paslaugų.

Kartu su deklaracija pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus: 

1. Asmens pilietybę įrodantį dokumentą.

2. Formalios kvalifikacijos įrodymą (-us).

3. Pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti socialinio darbuotojo veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta ja užsiimti.

4. Kitus dokumentus patvirtinančius turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

5. Dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, jam neribojama laisvė dirbti pagal socialinio darbo profesiją, pagal kurią jis dirbo valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu socialinio darbuotojo profesija įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama.

6. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus parašu ir/arba vertimų biuro antspaudu.

Kompetentinga institucija gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

Paslaugas asmenys gali pradėti teikti nuo deklaracijos pateikimo dienos (profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra nėra taikoma).

Kontaktinis asmuo Inga Sapkaitė, el. paštas: [email protected]


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMĄ


Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas 2008 m. balandžio 3 d. Nr. X-1478

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarką reglamentuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-178 „Dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Trečiųjų šalių piliečių profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V1-431 „Dėl valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose valstybėse,  pripažinimo, siekiant dirbti Lietuvos Respublikoje pagal socialinio darbuotojo profesiją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Prašymai dėl pripažinimo teikiami adresu:

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 13, LT-03162, Vilnius.

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė, tel. 8 658 82189, [email protected]

Natalija Žiezdrienė, tel. 8 658 82025, [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26