Socialinių darbuotojų atestacija

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V1-34 „Dėl socialinio darbuotojo ir vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V1-280 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V1-34  „Dėl socialinio darbuotojo ir vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V1-34 „Dėl Socialinio darbuotojo ir vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

 

Socialiniai darbuotojai, galintys atestuotis:

1. Socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms).

2. Socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms).

3. Socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms).

4. Socialinis darbuotojas (prieš žodžius „socialinis darbuotojas“ gali būti pridedami žodžiai „vyriausiasis“, „vyresnysis“, „jaunesnysis“, pvz., vyriausiasis socialinis darbuotojas, ar žodžiai, apibūdinantys veiklos specifiką, pvz., socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai ir pan.).

5. Socialinio darbo organizatorius.

6. Socialinių programų koordinatorius.

7. Atvejo vadybininkas (veikantis pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą).

8. Specialistas socialiniam darbui (dirbantis seniūnijoje).


Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialiniams darbuotojams sąrašas


Suteikiamos kvalifikacinės kategorijos:

1. Socialinis darbuotojas.

2. Vyresnysis socialinis darbuotojas.

3. Socialinis darbuotojas ekspertas.

 

Atestacijai pateikiami šie dokumentai ir informacija:

1.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

2.  Praktinės veiklos vertintojo užpildyta praktinės veiklos įvertinimo lentelė.

3.  Užpildyta savianalizės anketa.

4. Darbdavio (ar darbdavių) pažymų apie socialinio darbo stažą ir užimamą pareigybę (-es) patvirtinančių dokumentų kopijos.

5.  Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

6.  Turėtos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas (jeigu tokį turi).

7. Pastarųjų 5 metų profesinės kompetencijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (įskaitant superviziją) kopijos (dokumentai pateikiami lietuvių kalba).

8. Darbdavio (ar darbdavių) užpildyta pažymos apie socialinio darbuotojo organizuotus mokymus forma, patvirtinanti kitiems socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo studentams organizuotų mokymo valandų skaičių ir kt.

9. Rašytinė informacija, įrodanti atitiktį papildomiems reikalavimams, taikomiems siekiant socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinės kategorijos tais atvejais, kai pageidaujama įgyti socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

10.  Socialinio darbuotojo nuožiūra kitą jo veiklą apibūdinanti  informacija.

 

Dokumentai atestacijai priimami per Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacinę sistemą adresu: https://sistemos.sppd.lt:8069

Departamento informacinės sistemos SDDKAIS naudotojo vadovas nuo 2015-09-01

Sutrumpintas SDDKAIS naudotojo vadovas, skirtas socialiniams darbuotojams bei personalo darbuotojams

 

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė, tel. 8 658 82189, el. p.:  inga.sapkaite@sppd.lt

Rima Blagnienė, tel. 8 658 82195, e.p. rima.blagniene@sppd.lt 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-21