Socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atestacija

Informacija teikiama:

Inga Sapkaitė, tel. 8 658 82189, el. p.:  [email protected]

Rima Blagnienė, tel. 8 658 82195, e.p. [email protected] 


Socialinių paslaugų įstaigos vadovų atestacija


Socialinių paslaugų srities darbuotojai, galintys atestuotis:

1. Socialinių paslaugų įstaigos vadovai:

1.1. direktorius;

1.2. viršininkas;

1.3. pirmininkas.

2. Socialiniai darbuotojai:

2.1. Socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.2. Socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.3. Socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.4. Socialinis darbuotojas (prieš žodžius „socialinis darbuotojas“ gali būti pridedami žodžiai „vyriausiasis“, „vyresnysis“, „jaunesnysis“, pvz., vyriausiasis socialinis darbuotojas, ar žodžiai, apibūdinantys veiklos specifiką, pvz., socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai ir pan.);

2.5. Socialinio darbo organizatorius ar socialinio darbo vadybininkas;

2.6. Socialinių programų koordinatorius;

2.7. Atvejo vadybininkas (veikiantis pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą);

2.8. Specialistas socialiniam darbui (dirbantis seniūnijoje);

2.9. Globos koordinatorius.


Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialiniams darbuotojams sąrašas

Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialinių paslaugų įstaigų vadovams sąrašas


Suteikiamos kvalifikacinės kategorijos

1. Socialinių paslaugų įstaigų vadovams:

   1.1. Pirmoji kvalifikacinė kategorija (prilyginama žemiausiai kvalifikacinei kategorijai)

   1.2. Antroji kvalifikacinė kategorija (prilyginama aukštesnei kvalifikacinei kategorijai)

   1.3. Trečioji kvalifikacinė kategorija (prilyginama aukščiausiai kvalifikacinei kategorijai)

2. Socialiniams darbuotojams:

    2.1.Vyresniojo socialinio darbuotojo (prilyginama pirmai kvalifikacinei kategorijai)

    2.2.Vyriausiojo socialinio darbuotojo (prilyginama antrai kvalifikacinei kategorijai)

    2.3.Socialinio darbuotojo eksperto (prilyginama trečiai kvalifikacinei kategorijai).

 

Norintys atestuotis socialiniai darbuotojai pateikia šiuos dokumentus ir informaciją:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomų, pažymėjimų) kopijas;

3. darbdavio (-ių) pažymų apie socialinio darbo stažą (nurodomas socialinio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, socialinio darbo stažas) ir užimamą pareigybę (‑es) patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. pastarųjų 5 metų profesinės kompetencijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (įskaitant supervizijas ir intervizijas) kopijas (dokumentai pateikiami lietuvių kalba);

5. praktinės socialinio darbuotojo veiklos vertintojo užpildytą ir pasirašytą praktinės veiklos įvertinimo lentelę

6. užpildytą ir pasirašytą savianalizės anketą;

7. jei socialinis darbuotojas organizavo ir vykdė mokymus, – užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos pažymą

8. rašytinę informaciją, įrodančią atitiktį papildomiems reikalavimams, taikomiems siekiant įgyti socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją, pagrindžiančią pasiekimus, įrodančius socialinio darbuotojo aukštą profesinę kompetenciją.

9. socialinio darbuotojo nuožiūra kitą jo veiklą apibūdinančią informaciją.

Norintys atestuotis socialinių paslaugų įstaigų vadovai pateikia šiuos dokumentus ir informaciją:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomų, pažymėjimų) kopijas;

3. įstaigos steigėjo ar jo įgalioto asmens pažymų apie vadovaujamo darbo stažą (nurodomas socialinės įstaigos vadovo vardas, pavardė, vadovaujamo darbo stažas) ir užimamą pareigybę (-es) patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. pastarųjų 5 metų profesinės kompetencijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (įskaitant supervizijas) kopijas (dokumentai pateikiami lietuvių kalba);

5. užpildytą ir pasirašytą savianalizės anketą;

6. užpildytą ir pasirašytą praktinės veiklos įsivertinimo lentelę

7. socialinių paslaugų įstaigos, kurioje dirba socialinių paslaugų įstaigos vadovas, steigėjo ar steigėjo įgalioto asmens pateiktą laisvos formos rekomendaciją, kurioje nurodomos atestuojamo asmens pareigos, vardas, pavardė, siūlymas dėl darbuotojo atestacijos.

8. jei socialinių paslaugų įstaigų vadovas organizavo ir vykdė mokymus, – užpildytą organizuotų mokymų pažymą;

9. projektinės veiklos socialinėje srityje organizavimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Siekiant įgyti trečiąją kvalifikacinę kategoriją papildomai pateikia:

10. mokslinės-praktinės veiklos socialinėje srityje vystymą patvirtinančių dokumentų kopijas;

11. rašytinę informaciją, įrodančią atitiktį papildomiems reikalavimams, taikomiems siekiant socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiosios kvalifikacinės kategorijos, pagrindžiančią darbo pasiekimus, įrodančius socialinių paslaugų įstaigos vadovo aukštą profesinę kompetenciją tais atvejais, kai pageidaujama įgyti socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiąją kvalifikacinę kategoriją.

Dokumentai atestacijai priimami per Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacinę sistemą adresu: https://sistemos.sppd.lt:8069

Departamento informacinės sistemos SDDKAIS naudotojo vadovas nuo 2015-09-01

Sutrumpintas SDDKAIS naudotojo vadovas, skirtas socialiniams darbuotojams bei personalo darbuotojams

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo"

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 5d. įsakymas Nr. V1-807 „Dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo socialiniams darbuotojams ir socialinių paslaugų įstaigų vadovams tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-02