Projektų konkursai

Skelbiamas pakartotinis Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 m. konkursas


Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkursas


Skelbiamas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas 


Kviečiame viešąsias paslaugas teikiančias Nevyriausybines organizacijas teikti subsidijų paraiškas gauti finansinę pagalbą


Skelbiamas Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 metais atrankos konkursas


Skelbiamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 m. konkursas


Skelbiamas kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos 2022 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas (paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki liepos 29 d. imtinai)


Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos 2022 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas


Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursas


Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2023 m.


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atranka


Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursas


Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimo 2022 metais konkursas


Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas


Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2022 metų konkursas


Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkursas


Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2022-2023 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2022-2023 m. konkursas 


Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursas


Priemonės Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid‑19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo paraiškų priėmimas yra sustabdytas. Atnaujinta informacija socialines paslaugas teikiančioms Nevyriausybinėms organizacijoms teikti subsidijų paraiškas kompensuoti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas


Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkursas


Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2022–2023 metais konkursas


Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos 2022 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkursas


Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais konkursas


Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais projektų atrankos konkursas


Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas 2022 m.


Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursą ir priima projektų paraiškas


 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursui pateiktas projektų paraiškas (viso 23 projektų paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais konkurso paraiškų REGISTRĄ


Skelbiame Tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo, gautų paraiškų REGISTRĄ


Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkurso paraiškų REGISTRĄ


Skelbiame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos organizavimo 2023 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 1 paraiška) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Skelbiame, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2023 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 8 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

 


Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo finansavimo 2023–2024 metais projektų atrankos konkurso gautų paraiškų REGISTRĄ


Skelbiame Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos organizavimo 2023 metais konkurso gautų paraiškų REGISTRĄ.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. spalio  13 d. gavo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso  paraiškas (viso 32 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Skelbiame Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. spalio  10 d. gavo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursui  pateiktas paraiškas (viso 26 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso gautų paraiškų REGISTRĄ (A priemonė)


Skelbiame Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkurso gautų paraiškų REGISTRĄ (B priemonė)


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 2 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos organizavimo 2023 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 14 paraiškų) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais atrankos   konkursui pateiktas paraiškas (viso 9 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.“


Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2023 m. konkurso paraiškų REGISTRAS


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos organizavimo 2022 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 33 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023 - 2024 m. programų atrankos konkurso gautų paraiškų REGISTRAS


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM gavo Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022-2024 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 6 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022–2024 m. konkursui pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. liepos 29 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 167 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. liepos 27 d. gavo Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos organizavimo 2022 metais konkursui pateiktas paraiškas (viso 6 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. liepos 25 d. gavo Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023–2024 metais   atrankos organizavimo konkursui pateiktas paraiškas (viso 24 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. liepos 18 d. gavo Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais, atrankos organizavimo konkursui pateiktas paraiškas (viso 2 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. birželio 6 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. gegužės 6 d. gavo Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais, atrankos organizavimo konkursui pateiktas paraiškas (viso 43 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. gegužės 6 d. gavo Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų 2022 metais, atrankos organizavimo konkursui pateiktas paraiškas (viso 22 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. balandžio 20 d. gavo Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 23 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. kovo 18 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos organizavimo konkursui pateiktas paraiškas (viso 13 paraiškų) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. vasario 1 d. gavo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkursui pateiktas paraiškas (viso 26 paraiškos) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. sausio 17 d. gavo Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 metais projektų atrankos organizavimo konkursui pateiktas projekto paraiškas (viso 14 paraiškų) atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. sausio 14 d. gavo Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, 2022–2023 metais atrankos organizavimo konkursui teiktas projekto paraiškas atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. sausio 11 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais konkursui teiktas projekto paraiškas atrankai atlikti. Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2022 m. sausio 5 d. gavo Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktą projekto paraišką atrankai atlikti (viso 1 paraiška). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.


Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, veiklą, subsidijomis gautų paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 23 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje 2022–2023 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 203 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 23 d. gavo Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti 2022–2023 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 69 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 21 d. gavo Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 6 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 37 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 6 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 4 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas Covid-19 pandemijos metu, subsidijomis pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 29 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 8 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 25 d. gavo Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 14 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso 2022-2023 m. paraiškų REGISTRAS


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 17 d. gavo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 15 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 17 d. gavo „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 5 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 15 d. gavo Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 11 d. gavo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 4 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų 20 p., skelbia gautų paraiškų REGISTRĄ.


Skelbimas: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 10 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškų atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų 20 p., skelbia gautų paraiškų REGISTRĄ.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 4 d. gavo Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2022 metais konkursui teikto projekto paraišką atrankai atlikti (iš viso 1 paraiška). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. spalio 14 d. gavo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 29 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. rugsėjo 30 d. gavo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 25 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo 2022 m. konkurso paraiškų REGISTRAS

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. rugsėjo 23 d. gavo Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 38 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 25 d. gavo Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Informuojame, kad Konkurso paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas atliktas, paraiškos perduotos ekspertiniam vertinimui. Tolimesnį paraiškų vertinimo statusą pareiškėjai gali stebėti sistemoje.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 20 d. gavo Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 9 paraiškos). Skelbiame patikslintą gautų paraiškų REGISTRĄ.

Informuojame, kad Konkurso paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas atliktas, paraiškos perduotos ekspertiniam vertinimui. Tolimesnį paraiškų vertinimo statusą pareiškėjai gali stebėti sistemoje.


 

Skelbimai Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos organizavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI


Skelbiami REZULTATAI dėl projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, finansavimo  2023 metais


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkurso REZULTATAI


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-197, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“).


Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso būdu finansuojamų bei rezervinių projektų ir organizacijų SARAŠAS


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-178, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-170, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-166, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas Finansuotinų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, SĄRAŠAS


Skelbiamas Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS


Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS


Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023 -2024 m. konkurso finansuojamų pareiškėjų ir programų SĄRAŠAS


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-161, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas 2022 m. finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-159, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-497 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-156, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-147, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso rezultatai (JST)


Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022–2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 21 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-139).


Skelbiami Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022-2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 19 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-138)


Skelbiami savarankiškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų 2022 metais atrankos konkursų rezultatai 


Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos rezultatai


Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai


Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos rezultatai.


Skelbiamas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, rezervinių projektų ir organizacijų SĄRAŠAS.


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 29 d. Kanclerio potvarkis A3-44)


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 15 d. Kanclerio potvarkis A3-41)


Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkurso rezultatai


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 7 d. Kanclerio potvarkis A3-37)


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų organizavimo 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. Kanclerio potvarkis A3-34)


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiami Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, esant galimybei finansuojamų rezervinių ir nefinansuojamų projektų ir organizacijų rezultatai (sąrašas)


Skelbiami emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 m. rezultatai


Skelbiami 2022 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų rezultatai


Skelbiami Specializuotos pagalbos centrų projekto finansavimo 2022 m. rezultatai


Skelbiami Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, vienijančių LR nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. atrankos konkurso rezultatai (2021-12-28 protokolas Nr. (20.3Mr) D5-359, 2022-01-11 protokolas Nr. D5-1 (20.3Mr)2022-01-13 potvarkis Nr. A3-3)


Skelbiami konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ rezultatai.


Atnaujintas pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS


Skelbiami projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos SĄRAŠAS


Skelbiami Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai


Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, rezultatai (2021-11-18 potvarkis Nr. A3-107, 2021-11-22 potvarkis Nr. A3-108)


Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.41 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos rezultatai


Skelbiami Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatai (2021-01-18 Nr. 2V-13 (1.4), 2021-06-30 Nr. 2V-103 (1.4), 2021-07-13 Nr. 2V-121 (1.4))


Skelbiami Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso rezultatai 


Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso rezultatai 


Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais rezultatai


 

SPPD informacinė sistema SOPAS skirta pagal SADM patvirtintas Projektų administravimo taisykles įgyvendinti nuoseklų projektų vykdymo procesų administravimą.

Sistemoje realizuotas visas socialinių priemonių projektų įgyvendinimo ciklas – nuo priemonių parametrų kūrimo, gaunamų paraiškų registravimo, paraiškų formaliųjų kriterijų ir ekspertinio vertinimo, finansavimo sutarčių sudarymo (pasirašymo), sutarčių keitimo, sutarčių pratęsimo, sąmatų sudarymo, sąmatų keitimo, priemonės sąmatinių duomenų analizės, ataskaitinių duomenų rinkimo, konsolidavimo ir analizės, projektų (programų) ir priemonių įgyvendinimo kontrolės.


Prisijungti prie SOPAS https://sopas.sppd.lt:8099/login


SPPD socialinių programų, priemonių ir projektų sistemos „SOPAS“ pareiškėjų/projektų vykdytojų naudotojo VADOVAS

Socialinių paslaugų priežiūros departamento socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinės sistemos APRAŠAS

Universali paraiškos pildymo per SOPAS instrukcija

Paraiškos pateikimas per SOPAS video gidas

Sąmatos pildymas per SOPAS video gidas

Sutarties pasirašymas per SOPAS video gidas

Ataskaitų pildymas per SOPAS video gidas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-17