11. Priemonė „Stiprinti NVO, vienijančias ir nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, skatinti jų veiklą ir ugdyti visuomenės pilietiškumą“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. A1-974 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020 m. gruodžio 23 d. potvarkis Nr. A3-275 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso projektų finansavimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. kovo 31 d. potvarkis Nr. A3-38 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 m. atrankos konkurso projektų finansavimo“

 


Ataskaitos:

2021 m. ... ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.) 

2021 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2021 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07