6. Priemonė „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo, organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, lietuvoje ir užsienyje gyvenančIų lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos" sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 389 (Nauja redakcija 2019 m. liepos 24 d. Nr. 766),  „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“)

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos planas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1219 (Nauja redakcija 2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 1188) „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 2V-263 (1.4) Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 2V-51 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

  


Ataskaitos:

2020 m. ... pusmečio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2020 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-05