Parama socialinei integracijai pagal priemonę „Įgyvendinti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į lietuvą veiksmų planą“

Nuo 1992 m. pradėta įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programa, už kurios administravimą atsakingas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

Šiuo metu pagrindinė Departamento vykdoma veikla – parama socialinei integracijai, teikiama pagal Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo).

Valstybės parama persikėlimo ir socialinės integracijos išlaidoms kompensuoti turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, išsaugoję teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, su savo šeimos nariais grįžtantys ar grįžę po 1990 m. kovo 11 d. nuolat gyventi į Lietuvą iš buvusios SSRS teritorijos (toliau – grįžtantys asmenys):

  • politiniai kaliniai ir tremtiniai – Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą dokumentą (reabilitacijos pažymėjimą), patvirtinantį jų teisių atkūrimą, arba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – politinio kalinio ar tremtinio teisinio statuso pažymėjimą;
  • politinių kalinių ir tremtinių vaikai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą nuo okupacijų nukentėjusio asmens – tremtinio teisinio statuso pažymėjimą ar Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų vienam iš jo tėvų išduotą reabilitacijos pažymėjimą ir giminystės ryšį įrodančius dokumentus.

Grįžtančio asmens šeimos nariai yra kartu gyvenantys jo tėvai, sutuoktinis, jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat vyresni kaip 18 metų – nesusituokę, jeigu jie yra formaliojo švietimo įstaigų mokiniai ar studentai.

Parama teikiama ir iniciatyvos vykdomos bei finansuojamos vadovaujantis Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu
Nr. A1-777 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“
.

Detali informacija apie socialinės integracijos priemones ir formas lietuvių kalba pateikiama ČIA.

Detali informacija apie socialinės integracijos priemones ir formas rusų kalba pateikiama ČIA.

 

Kontaktinė informacija konsultacijai:

Milda Venclovienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. +370 706 68168, mob. tel. Nr. +370 658 82117, el. p. milda.vencloviene@sppd.lt.

Konsultacijas teikia šiais klausimais:

  • persikėlimo išlaidos ir įsikūrimo pašalpos;
  • pašalpos mirus šeimos nariui;
  • pašalpos dėl ligos;
  • įdarbinimo programa – darbo vietos išlaikymas, parama persikvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui.

Ana Praprovienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, mob. tel. Nr. +370 658 82371, el. p. ana.praproviene@sppd.lt.

Konsultacijas teikia šiais klausimais:

  • lietuvių kalbos kursai ir adaptacijos priemonės;
  • grįžtančių tremtinių vaikų išlaikymas vasaros stovyklose bei parama besimokantiems Vilniaus Lietuvių namų gimnazijoje;
  • informacija, sklaida, viešieji ryšiai ir lietuvių bendruomenių, konferencijų, ir suvažiavimų (projektų) tremtinių grįžimo klausimais rėmimas.

Karolina Jankeliūnienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. +370 706 64249, mob. tel. Nr. +370 658 82101, el. p. [email protected]. Konsultacijas teikia butų įgijimo ir nuomos pagrindais jų skyrimo grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., pagal aprūpinimo butais sąrašus savivaldybėse, klausimais.

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

 Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statumo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymas

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 320 „Dėl Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. A1-777 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 151 „Dėl Valstybės paramos persikėlimui ir socialinei integracijai priemonių teikimo grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti ir jos darbo reglamentas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-23