>

Pagalbos teikimo nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų akreditacija

Lietuvoje teikiama akredituota pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, kurios tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatyme numatytos pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui. Šios pagalbos teikėju  gali tapti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigę juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, jų padaliniai, kurie pageidauja teikti akredituotą pagalbą ir atitinka Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 13 str. nurodytus reikalavimus.

Akredituotą pagalbą organizuoja ir teikia pagalbos tarnybos, kurioms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą ir kurioms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai teikti. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 23 organizacijoms (informacija atnaujinta 2024.02.07) suteikė teisę teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą pagalbą, Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki spalio 1 d. pateikia prašymą leisti teikti akredituotą pagalbą (Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedas) (toliau – Prašymas). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Informacija organizacijoms, pageidaujančioms teikti akredituotą pagalbą, teikiama Socialinių paslaugų priežiūros departamente (el. p. [email protected], tel.: +370 658 82130)

Pagalbos tarnybos organizuoja ir teikia pagalbą Lietuvoje, atsižvelgdamos į individualius nukentėjusio asmens poreikius.

Pagalbos tarnybos:

1) įvertina nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos, kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro pagalbos priemonių planą ir organizuoja pagalbos teikimą;

2) teikia informaciją apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, nurodydama juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

3) teikia informaciją apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

4) teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuoja;

5) organizuoja nukentėjusių asmenų, kuriems reikia saugios vietos, laikiną apgyvendinimą (laikino apgyvendinimo paslauga, jei būtina, suteikiama nedelsiant bet kuriuo paros metu);

6) teikia informaciją nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

7) nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas;

8) informuoja nukentėjusį asmenį, kuris tiesiogiai kreipiasi į pagalbos tarnybą, apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, nurodo kompetentingos institucijos pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

9) teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas (nurodo juridinio asmens pavadinimą, veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) ir jų teikiamą pagalbą.

LĖŠŲ AKREDITUOTAI PAGALBAI TEIKTI POREIKIO NUSTATYTMAS

Pagalbos tarnybos, kurioms suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą, dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti ateinantiems biudžetiniams metams iki einamųjų metų kovo 1 d. kreipiasi į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, informuodamos apie ateinančiais biudžetiniais metais planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių jose, nurodydamos šio skaičiaus pagrindimą, atsižvelgiant į akredituotos pagalbos poreikio patenkinimą praėjusiais biudžetiniais metais.

Pagalbos tarnybos, kurioms einamaisiais metais suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą, dėl lėšų akredituotai pagalbai teikti ateinantiems biudžetiniams metams iki einamųjų metų gruodžio 1 d. kreipiasi į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, informuodamos apie ateinančiais biudžetiniais metais planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių, nurodydamos šio skaičiaus pagrindimą.

Akredituotos pagalbos tarnybos finansuojamos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. A1-320 „Dėl valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ATASKAITŲ FORMOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

Pagalbos tarnybos kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui teikia atitinkamai ketvirtines finansines ataskaitas ir metinę veiklos ataskaitą:

2024 m. __ketvirčio/metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita

2024 m. __ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė

2024 m.__ketvirčio/metų veiklos ataskaita

Kilus klausimų dėl ataskaitų teikimo prašome kreiptis į Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aną Praprovienę, tel. +370 658 82 371, el. p. [email protected]

Lankstinukas „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo"

 

Atnaujinimo data: 2024-04-11