>

Apie departamentą

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas yra biudžetinė įstaiga, vykdanti bendrą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos politiką. Departamentas prisideda prie savo steigėjo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, misijos ir siekia įgyvendinti iškeltus tikslus bei uždavinius.

 

Veiklos kryptys

Departamento pagrindinės veiklos sritys:

- Socialinių paslaugų kokybės vertinimas, priežiūra ir kontrolė
- Socialinių programų priemonių vykdymas ir stebėsena
- Socialines paslaugas teikiančių įstaigų akreditavimas
- Socialinių programų priemonėms įgyvendinti skirtų projektų atranka ir administravimas
- Socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų atranka ir administravimas
- Socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. Socialinių paslaugų kokybės vertinimo, priežiūros ir kontrolės:
- teikia metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo;
- teikia metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir akredituotai socialinei priežiūrai keliamų reikalavimų taikymo ir kontrolės;
- prižiūri ir vertina socialinės globos kokybę;
- išduoda licencijas teikti socialinę globą, sustabdo ir naikina jų galiojimą, bei prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;
- vykdo socialinę globą teikiančių licencijuotų socialinių paslaugų įstaigų apskaitą;
- formuoja bendrą socialinės globos normų ir bendrosioms socialinėms paslaugoms bei socialinei priežiūrai keliamų reikalavimų taikymo praktiką.

2. Socialinių programų, priemonių ir projektų administravimo srityje:
- įgyvendina socialines programas valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis (socialinių išmokų, užimtumo didinimo, socialinės sutelkties (solidarumo), šeimos politikos stiprinimo programų srityse);
- organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina socialinių programų priemonėms įgyvendinti skirtų projektų atranką ir administravimą;
- organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina socialines paslaugas teikiančių įstaigų akreditavimo procesus;
- organizuoja, koordinuoja ir prižiūri valstybės socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimą, analizuoja ir vertina valstybės socialinėms programoms, priemonėms ir projektams skiriamų lėšų naudojimą;
- vertina, apibendrina ir teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie vykdomų socialinių programų, priemonių ir projektų rezultatus bei pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimui;
- vertina socialinių programų, programų priemonių ir projektų įgyvendinimą – veiklų, kurioms įgyvendinti skiriamos lėšos, vykdymą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą;
- atlieka socialinių paslaugų įstaigų socialinės apsaugos srities investicijų projektų atranką, administravimą, šių projektų patikrinimus;
- atlieka nuolatinį valstybės socialinių programų, priemonių ir ar projektų įgyvendinimo monitoringą. 

3. Socialinių darbuotojų atestacijos, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo organizavimo srityje:
- vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;
- inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;
- derina įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas;
- koordinuoja ir vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų bei socialinio darbo metodinių centrų atranką;
- vertina socialinio darbo metodinių centrų veiklą;
- organizuoja bei vykdo socialinių darbuotojų atestaciją;
- organizuoja socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos pripažinimą;
- teikia metodinę pagalbą įstaigoms, organizacijoms dėl socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo.
 

Žmogiškieji ištekliai

Socialinių paslaugų priežiūros departamento (SPPD) struktūra suformuota pagal jam priskirtas funkcijas. Siekiant užtikrinti tinkamą departamento funkcijų vykdymą, ji nuolat tobulinama. Pagrindinis uždavinys – optimizuoti departamento darbą, kad esamais darbo ištekliais bei skirtomis lėšomis būtų galima susidoroti su didėjančiu darbo krūviu.

Departamente daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Ypatingas dėmesys teikiamas darbuotojų kompiuterinio raštingumo bei užsienio kalbų ugdymui, profesiniam lavinimui, atsižvelgiant į darbuotojų vykdomas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-09-12