Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų planas(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

Nuostatai:

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-936 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. vasario 22 d. potvarkio Nr. A3- 19 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021metais“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. kovo 1 d. potvarkio Nr. A3- 24 „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. vasario 22 d. potvarkio Nr. A3- 19 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, skirtiems smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021metais“ pakeitimo“


Ataskaitos:

Priemonė administruojama per SOPAS sistemą. Ataskaitos patalpintos https://sopas.sppd.lt:8099/login

Atnaujinimo data: 2023-09-08