Susitarimas dėl pagrindinių kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų su Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovu

 

Vadovo metinės užduotys:

 

1 užduotis: Multidimensinės šeimos terapijos programos tęstinumo užtikrinimas ir įgyvendinimo priežiūra:

Vertinimo rodiklis: 1. Sėkmingo MDFT programos perdavimo NVO užtikrinimas - Sėkmingai perduota MDFT programa ir jos įgyvendinimui reikalingos priemonės (patalpos, baldai, įranga, ryšiai ir pan.) bei informacija (MDFT programos turinys, MDFT mokymų ypatumai, kontaktai ir pan.)  2. MDFT programos įgyvendinimo techninių procesų koordinavimas  - Įgyvendintos projekto veiklos, deklaruotos ir patvirtintos projekto išlaidos   3. Reguliariai teikiama metodinė pagalba NVO, laiku reaguojama į iškilusias problemas, siekiant užtikrinti kokybiškų MDFT paslaugų teikimą  4. MDFT programos rodiklių sekimo stebėsena, galimų rizikų identifikavimas  - Ne mažiau kaip 105 MDFT specialistų sėkmingai išspręsti atvejai per metus (esant pilnai MDFT komandai – 23 MDFT terapeutams)

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

2 užduotis: Specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusių  asmenų programos administravimo tobulinimas:

Vertinimo rodiklis: 1. Pateikti siūlymą dėl SKPC veiklą, jos kokybę ir (ar) SKPC veiklų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų (nuostatų) keitimo ir (ar) tobulinimo; 2. Atlikti Departamento valdomos informacinės paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemos (SOPAS) veiklos ir funkcionalumų peržiūrą ir tobulinimo veiksmus, siekiant optimizuoti SKPC veiklų ir finansavimo administravimo procesus; 3. Nuolat konsultuoti SKPC jiems iškylančiais klausimais, surengti bendrą konsultaciją visiems SKPC.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

3 užduotis: III. Atsižvelgiant į valstybinio audito ataskaitos „ Vaiko teisių ir interesų užtikrinimas globojant ir įvaikinant vaikus“ 2022-09-22 Nr. VAE-8 rekomendacijų įgyvendinimo plane pateiktą rekomendaciją: siekiant turėti aktualius išorinio vaikų globos įstaigų vertinimo metu gautus duomenis apie įstaigų veiklos kokybę, sisteminti informaciją apie nustatytus trūkumus ir jų šalinimo veiksmus - įdiegti Socialinės globos licencijavimo elektroninėje priemonėje naujus funkcionalumus, su galimybe kaupti informaciją apie socialinės globos įstaigų vertinimus, formuoti patikrinimų pažymas, kaupti ir analizuoti duomenis apie pažeidimų pašalinimą, atlikti įstaigų rizikos lygio nustatymą.

Vertinimo rodiklis: Viešųjų pirkimų būdu atrinktas tiekėjas, pasirašyta sutartis, atliktas SGLEP naujų funkcionalumų įdiegimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-03