Projektų konkursų rezultatai

Skellbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso būdu finansuojamų A ir B priemonės projektų ir organizacijų SĄRAŠAS

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų emocinei paramai ir konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2024 metais, atrankos konkurso REZULTATAI

Skelbiamas Finansuotinų projektų, skirtų specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui stebėti ir specializuotos kompleksinės pagalbos centrams konsultuoti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo klausimais 2024 metais SĄRAŠAS

Skelbiami Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos organizavimo 2024–2025 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiamas Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų 2024 metais konkurso būdu finansuojamų projektų ir orfganizacijų SĄRAŠAS

Skelbiami Projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, atrankos konkurso 2024–2026 metais REZULTATAI

Skelbiamas mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso būdu finansuojamų B priemonės projektų ir organizacijų SĄRAŠAS

Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos organizavimo 2024–2025 metais REZULTATAI

Skelbiami NVO projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2024 metais, atrankos konkurso (MVLGP) REZULTATAI

Skelbiami konkurso būdu atrinkto juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, finansavimo pratęsimo 2024 metais REZULTATAI

Skelbiami REZULTATAI dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais projektų atrankos konkurso projektų finansavimo pratęsimo 2024 metams

Skelbiamas Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso būdu 2024 metais finansuojamų programų ir skiriamų sumų SĄRAŠAS

Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projektui, skirtam multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti, 2024 metams konkurso REZULTATAI

Skelbiami Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiamas finansuotinų ir rezervinių Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais teikti, 2024 metais SĄRAŠAS

Skelbiamas Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2024-2025 metais finansuojamų projektų SĄRAŠAS (2024 metams gavusių finansavimą)

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso būdu finansuojamų B priemonės pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS

Skelbiami REZULTATAI dėl atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2024-2025 metais atrankos konkurso finansavimo

Skelbiami Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos organizavimo 2024 metais konkurso REZULTATAI (2023-10-04 potvarkis Nr. A3-138)

Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms skyrybų atveju teikti, finansavimo 2023 metais konkurso  REZULTATAI

Skelbiami REZULTATAI dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso finansavimo

Skelbiami REZULTATAI dėl projektų, skirtų metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti 2023 metais atrankos finansavimo

Skelbiami REZULTATAI dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025  m.  veiksmų plano priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos finansavimo

Skelbiami Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI 

Skelbiami 2022 m. finansuojamų projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, REZULTATAI

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso finansuojamų projektų REZULTATAI

Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, konkurso REZULTATAI 

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais konkurso REZULTATAI

Skelbimai Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI

Skelbimai Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos organizavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami REZULTATAI dėl projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, finansavimo  2023 metais

Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkurso REZULTATAI

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų fondo nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2022 metų finansuotinų projektų REZULTATAI

Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-197, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“).

Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso būdu finansuojamų bei rezervinių projektų ir organizacijų SARAŠAS

Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-178, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-170, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-166, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiamas Finansuotinų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, SĄRAŠAS

Skelbiamas Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS

Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS

Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023 -2024 m. konkurso finansuojamų pareiškėjų ir programų SĄRAŠAS

Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-161, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiamas 2022 m. finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-159, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-497 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“)

Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-156, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-147, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)

Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso rezultatai (JST)

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai

Skelbiami Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022–2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 21 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-139).

Skelbiami Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022-2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 19 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-138)

Skelbiami savarankiškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų 2022 metais atrankos konkursų rezultatai 

Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos rezultatai

Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai

Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos rezultatai.

Skelbiamas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, rezervinių projektų ir organizacijų SĄRAŠAS.

Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 29 d. Kanclerio potvarkis A3-44)

Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 15 d. Kanclerio potvarkis A3-41)

Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkurso rezultatai

Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 7 d. Kanclerio potvarkis A3-37)

Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų organizavimo 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais rezultatai

Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. Kanclerio potvarkis A3-34)

Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo rezultatai

Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai

Skelbiami Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, esant galimybei finansuojamų rezervinių ir nefinansuojamų projektų ir organizacijų rezultatai (sąrašas)

Skelbiami emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų 2022 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 m. rezultatai

Skelbiami 2022 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų rezultatai

Skelbiami Specializuotos pagalbos centrų projekto finansavimo 2022 m. rezultatai

Skelbiami Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai

Skelbiami 2022 m. finansuojamų projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globao (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, SĄRAŠAS

Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, vienijančių LR nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. atrankos konkurso rezultatai (2021-12-28 protokolas Nr. (20.3Mr) D5-359, 2022-01-11 protokolas Nr. D5-1 (20.3Mr)2022-01-13 potvarkis Nr. A3-3)

Skelbiami konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ rezultatai.

Atnaujintas pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS

Skelbiami projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, 2022 metais atrankos konkurso rezultatai

Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos SĄRAŠAS

Skelbiami Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai

Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai

Skelbiami nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, rezultatai (2021-11-18 potvarkis Nr. A3-107, 2021-11-22 potvarkis Nr. A3-108)

Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai

Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.41 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos rezultatai

Skelbiami Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatai (2021-01-18 Nr. 2V-13 (1.4), 2021-06-30 Nr. 2V-103 (1.4), 2021-07-13 Nr. 2V-121 (1.4))

Skelbiami Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai

Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso rezultatai 

Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai

Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso rezultatai 

Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais rezultatai

 

Atnaujinimo data: 2024-03-01