Projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.

Dėl įvairių aplinkybių didėjant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, atsiranda poreikis tobulinti nepakankamai koordinuotos ir ad hoc principu vykdomos integracijos politikos įgyvendinimo procesus; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP) paslaugas teikiančios (ir jas koordinuojančios) institucijos turėtų visus resursus, žinias ir kompetencijas, o taip pat būtų suinteresuotos sėkmingos politikos rezultatais vietos (savivaldybių) lygmenyje, t. y. ten, kur ir vyksta (turi vykti) integracijos ir įtraukties procesai.

Siekiant Projekto tikslo Projekto vykdymo metu Soatliekamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis.

Projekto nauda – taikant aukščiau aptartas priemones ir metodus bus siekiama sukurti efektyvius integracijos mechanizmus vietos lygmenyje, mobilizuoti esamus ir potencialius resursus, įtraukti visas suinteresuotas grupes į proceso kūrimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus kitoms savivaldybėms, siekiančioms tobulinti TŠP integracijos politikos kūrimo bei įgyvendinimo procesus.

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų.

Detalesnę informaciją apie Projektą rasite ČIA.

PROJEKTO PAŽANGA

2020 m. gegužės 1 d. pradėtas projektas Nr. PMIF-2.2.1-V-01 „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ sėkmingai įgyvendinamas. Per ataskaitinį periodą surengti individualūs susitikimai su visais 6 projekto partneriais, kurių metu pristatytas projektas. 2020 m. gegužės–liepos mėn. rengta tyrimo metodologija ir nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. pradėta TŠP situacijos analizė ir integracijos paslaugų tyrimas visose 6 savivaldybėse.

Atlikti darbai:

1)     Kontekstinė ne ES piliečių integracijos savivaldybėse analizė

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. atlikta konstekstinė ne ES piliečių (toliau – NESP) integracijos savivaldybėse analizė. Šio tyrimo etapo metu atlikta antrinė statistinių duomenų analizė (Migracijos departamento, Gyventojų registro, Užimtumo tarnybos, Statistikos departamento), siekiant išsiaiškinti savivaldybėse gyvenančių NESP skaičių ir jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, gyvenimo šalyje statusą (leidimus gyventi) ir atvykimo aplinkybes (kokiu pagrindu išduotas leidimas gyventi šalyje) 2010–2020 metų laikotarpiu.

Analizuojant kiekvienos savivaldybės kontekstą taip pat atlikta strateginių veiklos ir plėtros planų bei savivaldybių tarybų veiklos reglamentų analizė, kuria siekta išsiaiškinti, ar strateginiai savivaldybių planai apima ir NESP ir (ar) etninių bendruomenių klausimus.

Pasitelkiant anksčiau įgyvendintų visuomenės nuostatų apklausos tyrimų rezultatus atlikta kiekybinė duomenų analizė, kuri padėjo atskleisti tyrime dalyvavusių savivaldybių gyventojų nuostatų užsienio šalių piliečių atžvilgiu kaitą 2010–2020 metų laikotarpiu.

2)     Empirinis lauko tyrimas

2020 m. rugpjūčio – lapkričio mėnesiais įgyvendintas empirinis lauko tyrimas šešiose savivaldybėse. Lauko tyrimas vykdytas pasitelkiant kokybinio tyrimo metodologiją. Iš viso tyrimo metu atlikti 78 pusiau struktūruoti (giluminiai) interviu su NESP ir ekspertais. Juose dalyvavo 52 NESP (32 moterys ir 20 vyrų) ir 33 ekspertai (savivaldybių administracijų atstovai, savivaldybėse paslaugas teikiančių savivaldybei pavaldžių institucijų, valstybinių institucijų ir NVO atstovai bei tautinių ir užsieniečių bendruomenių ir (ar) organizacijų atstovai). Tyrime dalyvavo užsieniečiai iš 21 šalies, daugiausiai iš Ukrainos (23 proc. informantų), Rusijos ir Sirijos (po 12 proc. informantų) bei Baltarusijos (10 proc. informantų).

3)     Anoniminė anketinė apklausa

2020 m. lapkričio – 2021 m. sausio mėn. įgyvendinta anoniminė anktetinė apklausa, kuria siekta suprasti ir įvertinti, kaip projekte dalyvaujančios savivaldybės ir joms pavaldžios institucijos yra pasirengusios teikti paslaugas savivaldybėje gyvenantiems ir naujai gyventi į savivaldybę atvykstantiems NESP ar kitiems lietuvių kalba nekalbantiems užsienio šalių piliečiams.

Internetinė apklausa skirta savivaldybių skyrių, atsakingų už integracijai aktualių paslaugų teikimą (socialinės paramos ir būsto, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir lygių galimybių), bei tokias paslaugas teikiančių savivaldybei pavaldžių institucijų ar jų padalinių (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros srityse) darbuotojams.

Apklausoje dalyvavo:

a)     30 savivaldybių skyrių atstovų (5 Vilniaus m., 3 Kauno m., 5 Klaipėdos m., 9 Šiaulių m., 3 Jonavos r. ir 5 Akmenės r.).

b)     398 savivaldybei pavaldžių institucijų atstovai (143 Vilniaus m., 133 Kauno m., 8 Klaipėdos m., 72 Šiaulių m., 27 Jonavos r. ir 15 Akmenės r.), tarp jų – 303 švietimo, 22 sveikatos priežiūros, 39 kultūros bei 34 socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Su Tyrimo „Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė“ metodologija galite susipažinti čia.


Ne Europos sąjungos šalių piliečių poreikių analizės tyrimo ataskaitos:

1. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Jonavos rajono savivaldybės ataskaita;

2. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita;

3. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Akmenės rajono savivaldybės ataskaita;

4. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Kauno miesto savivaldybės ataskaita;

5. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Klaipėdos miesto savivaldybės ataskaita;

6. Ne Europos Sąjungos šalių piliečių poreikių analizė: Šiaulių miesto savivaldybės ataskaita


Apskritojo stalo diskusijos savivaldybėse:

1. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Jonavos rajono savivaldybės ataskaitai pristatyti.

2. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Vilniaus miesto savivaldybės ataskaitai pristatyti.

3. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Akmenės rajono savivaldybės ataskaitai pristatyti

4. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Kauno miesto savivaldybės ataskaitai pristatyti

5. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Klaipėdos miesto savivaldybės ataskaitai pristatyti

6. Apskritojo stalo diskusija, skirta atlikto tyrimo Šiaulių miesto savivaldybės ataskaitai pristatyti


Mokymai savivaldybėse

2022 m. vasario–kovo mėnesiais surengti projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ dalyvių darbuotojų mokymai.

Mokymų tikslas – kelti Projekto dalyvių darbuotojų kompetencijas trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje. Tiek už integracijos paslaugų planavimą, tiek už praktinį jų įgyvendinimą atsakingi asmenys turi būti susipažinę su šiuo procesu, pagrindiniais principais ir suprasti jų savivaldybės specifiką bei integracijos procesų tobulinimo perspektyvas.

Mokymus vedė kompetentingi trečiųjų šalių piliečių integracijos procesų ekspertai – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Prieglobsčio ir migracijos programos vadovė Eglė Samuchovaitė, VšĮ Diversity Development Group tyrėjos dr. Giedrė Blažytė ir Akvilė Kriščiūnaitė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorė dr. Ieva Koreivaitė, lyčių lygybės ekspertė Rugilė Butkevičiūtė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovės Gintarė Kazakevičienė ir Alina Birbalaitė, – kurie mokymų dalyvius supažindino ne tik su teoriniais integracijos proceso aspektais, tačiau kartu pasidalino ir praktiniais pavyzdžiais bei įžvalgomis, patarimais. Šie mokymai ypač vertingi siekiant tobulinti darbuotojų, dirbančių integracijos paslaugų srityje, kompetencijas ir įgūdžius. Taip pat naudingi ir savalaikiai jaučiant karo Ukrainoje sukeltas pasekmes ir sulaukiant Lietuvoje vis daugiau nuo karo bėgančių asmenų, šeimų, nelydimų nepilnamečių. Jų vertę ir naudą patvirtino ir teigiami mokymų dalyvių atsiliepimai bei aukštas mokymų, jų tirinio ir įgytų žinių įvertinimas.

Mokymai organizuoti Projekto partneriams – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir Jonavos bei Akmenės rajono savivaldybėms. Dalyvauti kviesti savivaldybių administracijų administravimo subjektų (institucijų, įstaigų, dalyvaujančių integracijos paslaugų teikime), savivaldybės teritorijoje viešąsias paslaugas teikiančių juridinių asmenų bei kitų įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos apsaugos, švietimo ir panašias paslaugas, darbuotojai, siekiant užtikrinti aktyvų dalyvavimą mokymo procese ir gerosios patirties sklaidą.

Mokymuose iš viso dalyvavo per 150 asmenų.

Mokymai Vilniaus miestui (2022 m. vasario 11 d.)

Mokymai Jonavos rajonui (2022 m. vasario 14 d.)

Mokymai Kauno miestui (2022 m. vasario 21 d.)

Mokymai Klaipėdos miestui (2022 m. kovo 7 d.)

Mokymai Akmenės rajonui (2022 m. kovo 8 d.)

Mokymai Šiaulių miestui (2022 m. kovo 9 d.)


Užsienio ekspertų vizitai savivaldybėse

2022 m. birželio 6–10 d. organizuojami projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ dalyvių susitikimai su užsienio ekspertais.

Susitikimų tikslas – surengti užsienio ekspertų, turinčių  aktualios Projekto dalyviams patirties įgyvendinant užsieniečių integraciją vietos lygmeniu užsienio valstybėse, bendradarbiavimo vizitus šešiose Projekto partnerių savivaldybėse. Vizitų metu ekspertai pristatys jų įgyvendintas ar jiems žinomas gerąsias integracijos praktikas, veiksmingus metodus, darbo modelius ir strategijas integracijos srityje, atsižvelgdami į vizituojamų savivaldybių iššūkius integracijos kontekste, identifikuotus Projekto tyrimo metu ir atsispindinčius savivaldybėms parengtose ir pristatytose rekomendacijose.

Bendradarbiavimo veiklose dalyvaus ir savo patirtimi bei įžvalgomis bendradarbiavimo vizito metu dalinsis Daniel de Torres Barderi, Europos tarybos tarpkultūrinių miestų programos ekspertas, Ispanijos tarpkultūrinių miestų tinklo vadovas, Diversit asociacijos vadovas (Ispanija), dr. Adam Bulandra, Asociacijos „INTERKULTURALNI PL“ valdybos viceprezidentas, Pagalbos ir atstovavimo projektų koordinatorius (Lenkija), Lina Vosyliūtė, Europos politikos studijų centro Teisingumo ir vidaus reikalų skyriaus mokslo darbuotoja, ekspertė, daugiausiai dėmesio skirianti Europos Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politikos, sienų kontrolės, humanitarizmo kriminalizavimo, migrantų neteisėto gabenimo ir kitų organizuoto nusikalstamumo klausimų, mažumų apsaugos aspektams, migracijos teisei ir jos taikymo praktikai (Belgija), dr. Karolis Žibas, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros atstovybės Šiaurės ir Baltijos šalims integracijos darbuotojas (Švedija).

Bendradarbiavimo veiklas moderuos dr. Giedrė Blažytė, VŠĮ Diversity Development Group tyrimų vadovė, tyrėja, ekspertė.

Vizitai organizuojami lankant Projekto partnerius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų ir Jonavos bei Akmenės rajono savivaldybių administracijas. Dalyvauti kviečiami savivaldybių administracijų administravimo subjektų (institucijų, įstaigų, dalyvaujančių integracijos paslaugų teikime), savivaldybės teritorijoje viešąsias paslaugas teikiančių juridinių asmenų bei kitų įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos apsaugos, švietimo ir panašias paslaugas, atstovai, siekiant užtikrinti gerosios patirties sklaidą.

2022 m. birželio 6 d. Kaunas;

2022 m. birželio 6 d. Jonava;

2022 m. birželio 7 d. Naujoji Akmenė;

2022 m. birželio 8 d. Klaipėda;

2022 m. birželio 9 d. Šiauliai;

2022 m. birželio 10 d. Vilnius


Nuoroda į kitus informacijos šaltinius:

1. Migracijos, informacijos ir bendradarbiavimo platforma: 

https://mipas.lt/2020/09/09/savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;

2. Diversity Development Group: 

https://www.diversitygroup.lt/2020/08/25/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/;

3. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: 

https://sppd.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamas-vykdyti-projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams/.

4. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

https://sppd.lrv.lt/lt/naujienos/igyvendintas-pirmasis-projekto-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams-etapas

5. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

 https://sppd.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-susipazinti-su-ne-europos-sajungos-saliu-pilieciu-poreikiu-analizes-tyrimo-ataskaitomis.

6. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: https://sppd.lrv.lt/lt/naujienos/organizuojami-mokymai-projekto-dalyviu-darbuotojams.  

7. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: https://sppd.lrv.lt/lt/naujienos/apmokyti-darbuotojai-dirbantys-integracijos-paslaugu-srityje.


Kontaktinė informacija:

Projekto vadovė – Živilė Šukytė-Kraskauskienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vedėja, mob. tel. Nr. 8 699 02 636, el. p. [email protected].

Projekto koordinatorė – Regina Voverytė-Šimkienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administravimo skyriaus patarėja, mob. tel. Nr. 8 615 99 793, el. p. [email protected]

Projekto finansininkė – Antonina Miliauskienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išteklių valdymo skyriaus patarėja, mob. tel. Nr. 8 658 82 075, el. p. [email protected].

Projekto partnerio VŠĮ Diversity Development Group kontaktinė informacija:

Tyrėja dr. Giedrė Blažytė, mob. tel. Nr. 8 618 51 228, el. p.  [email protected].

Projekto vadovė Lina Kisevičienė, mob. tel. Nr. 8 607 66 902, el. p. [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-06